Wydawca treści

Monitoring lasów HCVF

 

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2015 r. w Nadleśnictwie Włoszczowa

 Nadleśnictwo Włoszczowa prowadzi stały, coroczny monitoring lasów HCVF. Polega on na ocenie wpływu zabiegów gospodarczych ( hodowla lasu, pozyskanie oraz ochrona lasu) na stan poszczególnych kategorii HCVF w nadleśnictwie. Monitoring pozwala na uniknięcie działań, które mogłyby zagrozić lasom o szczególnej wartości. W wyniku obserwacji całorocznych w 2015 r., w styczniu 2016 roku, leśniczowie poszczególnych leśnictw w Nadleśnictwie Włoszczowa przekazali  do biura nadleśnictwa informacje dotyczące wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na stan lasów HCVF w swoich leśnictwach. Pracownicy nadleśnictwa oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych oraz czynników biotycznych, abiotycznych. Monitoring nie wykazał negatywnego wpływu zabiegów gospodarczych wykonywanych na terenie Nadleśnictwa na walory przyrodnicze lasów HCVF. Przy wykonywaniu prac gospodarczych szczególną uwagę przykładano do zagadnień zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania dotychczasowego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych. Nie odnotowano również wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń nadzwyczajnych (pożarów, huraganów itp.), które mogłyby wywrzeć negatywny wpływ na walory przyrodnicze lasów HCVF. Na podstawie wykazów sporządzono zbiorcze zestawienie zabiegów gospodarczych w poszczególnych kategoriach HCVF. Poniższa tabela przedstawia zestawienie powierzchni zabiegów gospodarczych w poszczególnych kategoriach HCVF, wykonanych w 2015 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2014 r. w Nadleśnictwie Włoszczowa

Nadleśnictwo Włoszczowa prowadzi stały, coroczny monitoring HCVF. Polega on na ocenie wpływu zabiegów gospodarczych ( hodowla lasu, pozyskanie oraz ochrona lasu) na stan poszczególnych kategorii HCVF w nadleśnictwie. Monitoring pozwala na uniknięcie działań, które mogłyby zagrozić lasom o szczególnej wartości. Poniższa tabela przedstawia zestawienie powierzchni zabiegów gospodarczych w poszczególnych kategoriach HCVF, wykonanych w 2014 roku.

 

 

Wszystkie zabiegi gospodarcze zostały wykonane zgodnie z obowiązującym Planem Urządzania Lasu. Zadania gospodarcze prowadzone były w sposób minimalizujący ich wpływ na środowisko. Przy wykonywaniu zabiegów gospodarczych w leśnictwach prowadzone były oceny potencjalnego wpływu zabiegu na bioróżnorodność środowiska leśnego. Analiza poszczególnych zabiegów gospodarczych wykonana przez leśniczych wykazała, że zabiegi te nie mają negatywnego wpływu na stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych. Na obszarze lasów HCVF nie wystąpiły w 2014 roku zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby spowodować negatywnie oddziaływanie na stan tych lasów.  Zabiegi gospodarcze wykonane w 2011, 2012, 2013,  roku, również nie wpłynęły na pogorszenie ich stanu. Czasami ich wpływ ma korzystne działanie na poszczególne kategorie HCVF.

Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu HCVF za 2011,2012, 2013, 2014, 2015  rok: zestawienie powierzchni zabiegów gospodarczych w poszczególnych kategoriach HCVF  oraz ich wpływ na szczególne walory tych lasów, znajdują się w nadleśnictwie.